Slovníček


Bottle neckúzké místo – je pracoviště, které nenavazuje plynule na předchozí a následující zpravidla časem výrobní operace a brzdí výrobní proces. DPMO
(defects per milion opportunities)
je parametr, který měří výskyt vad na výrobku, nebo zařízení. Je vztažen vůči 1 milionu možných vad, které se mohou vyskytnout. Tedy pokud Je výsledek 500 000, znamená to 50% závadovost. Tato jednotka se používá u zařízení s velkým počtem součástí.
Gaussova křivkaGaussova křivka rozdělení normality je jeden z nejdůležitějších nástrojů pro moderní řízení procesů a činností.V gaussově křivce je ukázáno, jak jsou prvky v množině rozděleny. Mezi inflexními body je "normalita" – neboli nejtypičtější vlastnosti jsou přítomny. Od inflexního bodu k – nekonečno je MINUS extrém. Od inflexního bodu k + nekonečno je PLUS extrém. Gaussova křivka může mít různé tvary podle naměřených hodnot výskytu měřené veličiny. O Gaussově křivce bylo popsáno již mnoho vědeckých publikací, ale její využití v běžné výrobní praxi se mnohdy nedoceňuje. Na přiloženém obrázku je hodnota m společná pro všechny vrcholy křivek. Na druhém rozložení normality a přiřazené hodnoty od – δ po + δ .
gauss_curveIshikawa-diagramdiagramy

Histogram graficky znázorňuje četnosti sledovaných veličin (kategorií). Využívá se k analýze hodnot, které byly naměřeny při sběru dat, s následným určením tíhy závažnosti/významnosti a definováním prioritních kroků. Ishikawa diagramněkdy česky rybí kost – diagram příčin a následků, který hledá důvody vzniku negativního výsledku. MOSTmetoda normování výrobních operací vycházející z ergonometrie pracoviště a současně možností člověka efektivně pracovat. Je to jedna za nejpřesnějších metod normování. Opakovatelnostje schopnost procesu znovu – opakovaně vyrobit/vyrábět kvalitní výrobekna stejném pracovišti, stejné směně a stejným pracovníkem Pareto paretovo rozděleníříká, že v množině prvků jsou jejich vlastnosti rozděleny v poměru 80:20 (popř. 70:30). Tedy 20% prvků v množině má výrazně silnější vlastnosti než ostatních 80%. Využívá se v praxi v analýze dat při rozhodování, která témata se budou přednostně řešit. Tímto způsobem je řešení tématu výrazně urychleno. ppm je zkratka pro part(s) per millionjemnější zobrazení podílu dvou hodnot. Např. v praxi bylo změřeno 6 vadných z 568´000 kusech výrobků. Pak vyjádřeno v procentech to je 0,001056%, nebo 0,01056‰, anebo nejsrozumitelnější 10,56 ppm. ProcesProcesem obecně označujeme zamýšlené – systematické – postupné konání s cílem dosáhnout vytčeného cíle. Dění (procesy) ojedinělá a neplánovaná/neplánovatelná jsou ve výrobě nežádoucí (typické pro počasí). Plánovaná – popsaná - předvídatelná a chtěná dění (procesy) navazující na sebe jsou vložena do systému, což v konečném důsledku naplňuje záměr podnikání. Taková dění (procesy) lze sledovat, ovlivňovat ALE HLAVNĚ efektivně (i) řídit! Přidaná hodnotaje hodnotou přidanou při zpracování v procesu, za kterou je zákazník ochoten zaplatit Reprodukovatelnostje schopnost procesu znovu – opakovaně vyrobit/vyrábět kvalitní výrobek na různých
pracovištích v různých směnách a různými pracovníky
Six sigmauváděno i jako 6δ ) vychází ze statistické matematiky – je to parametr z gaussovy křivky který říká, jaká část prvků z celku bude splňovat zadaná kritéria. Tento pojem byl převzat jako komplexní systém řízení jakosti, který zaručuje 6δ bezvadných výrobků. Pro laické vyjádření to znamená tabulkatabulka TQM je total quality management je vyvinutý systém na řízení jakosti v celé šíři výroby v reálném čase za pomocí veškerého personálu.

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB