Standardizace


Ve firmách mnohdy vznikají samovolně procesy, které jsou sice potřeba, a které přináší užitek (i když vždy nepřináší přidanou hodnotu) ale jejich vřazení – či přiřazení k ostatním procesům do systémově uspořádaného celku dlouho neprobíhá.
Po čase se stane, že každý, kdo s takovým procesem přichází do styku, vnáší do něj různá osobní specifika (v drtivé většině podle nejlepšího vědomí a svědomí), která však nejsou systémově nijak ošetřena a vzniká tak neřízený proces. NESTANDARD.
V nedobře řízeném procesu je vysoké riziko vzniku chyb, které zatěžují podsestavu a následně výrobek nekvalitou, což klade zvýšené nároky na personál, aby nekvalitu včas a s velkou dávkou jistoty odhalil, identifikoval typ chyby a tuto následně odstranil/opravil. Toto ale není vždy úplně jednoduchý úkon pro útvar, který dozoruje správnost provádění postupů - řízení jakosti/kvalita.

Standardizace odstraňuje různé neřízené - nestandardní (neukotvené) procesy.
Standardizace srozumitelně proces definuje, všem známým způsobem jej řádně zpracuje, včlení do toku procesu hlavního, kde pak probíhá jeho implementace v praxi, s následným měřením a analýzou dat.
Největším přínosem standardizace je, že VŠECHNY činnosti jsou vřazeny do zavedeného systému, který je řízen, měřen, analyzován a soustavně zlepšován – tím je zajištěno průběžné zefektivňování celého procesu.

Pro pracovníky ve výrobě (či interní službě) to znamená, že činnost, která byla doposud prováděna "volně" a pracovníci ji jaksi spontánně vykonávali, je po standardizaci součástí některého zvoleného výrobního kroku a je vykonávána popsanými a známými postupy. Tedy na tento úkon nemůže být ani zapomenuto, ani nebude vykonáván "dle nejlepšího svědomí" pracovníků.


Příklad: na výrobku jsou dvířka s pružinou a zámkem. Stává se na každé směně, že na výstupní kontrole je zjištěno, že u několika výrobků nefunguje samozavírání dvířek, protože není dobře usazená pružina, nebo někdy dokonce chybí!
Přestože na tuto závadu byli pracovníci mnohokrát upozorněni, závada se vyskytuje opakovaně.
Analýzou na dotyčném pracovišti bylo zjištěno, že vložení pružiny a zámku není úplně jednoduchá operace a jeden z řady procesních kroků má jen jediné správné řešení. Musí být tedy prováděn přesně popsaným způsobem - STANDARDNĚ.
Pružina je navinuta s jemnými odlišnostmi - konec se zhuštěným svinutím musí být nasazen na zámek. Opačný konec pružiny - na dvířka. Pouze takto je zajištěna bezvadná funkce dvířek.
Technologickým zapracováním příslušného kroku do pracovní instrukce na pracovišti, a proškolením všech operátorů na všech směnách již pracovníci provádí tuto operaci řízeně. V procesním kroku "kontrola samouzavření dvířek" se tato vada již nevyskytuje. Na 5 po sobě jdoucích směnách je "0".
Po měsíci byla provedena GR&R analýza na pracovišti nasazování dvířek a výsledek byl statisticky v přijatelných mezích. Test dopadl na výtečnou.
Příkladů pro standardizaci výrobních/montážních procesů jsou v různých odvětví průmyslu, ale i služeb stovky. Vždy jde však o to, aby činnost v procesu byla řízena a všichni pracovníci, kdo ve výrobním procesu pracují, byli seznámeni a proškoleni. Teprve pak je maximálně eliminován vznik vad ve výrobku.

POZOR: Někdy dochází ke složitějším a paradoxním situacím.
Standardně používaný závit pro šroub (STANDARD) je M12 x 1,75 x 50 mm. Takto je součást běžně používána ve výrobní lince.
Chybou zásobovače byly nakoupeny šrouby M12 x 1,5 mm, (pravděpodobně při psaní objednávky "vypadla" číslice 7 - a 1,75 se změnilo na 1,5).
Potom je tento šroub v tomto výrobním procesu "nestandardní díl". ALE ve strojařské praxi je stále standardní.
A jsou známy i další normalizované - STANDARDNÍ typy šroubů této velikosti - M12 x 1,25
a M12 x 1,0.

Vyrobit zakázkově lze samozřejmě jakékoli stoupání závitu podle požadavku konstruktéra. Takový díl však bude ale mimo normu a bude definitivně NESTANDARD.
Pokud se na této výrobní lince bude ale takový díl běžně používat - je pro výrobní linku STANDARD.

Smyslem standardizace však je, zužování sortimentu materiálu. Nezavádět nové parametry mimo číselné řady norem!
2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB